Občianske združenie - HÝĽ - O projekte

   Kontakt  |  Napíšte nám  |  Mapa webu  |  RSS  | Vyhľadávanie    
   O nás  |  Vzdelávanie a informovanie  |  Turizmus  |  Hýľovská 10-ka  |  Podpora 2%  |  Fotogaléria   

 

O projekte

V závere roku 2010 bola MAS Rudohorie zverejnená výzva o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - VÝZVA č. 2/4.1 ISRÚ/2010 Opatrenie 4.1.1.1 Vzdelávanie a informovanie (opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie). V súlade s cieľmi o.z. sme reflektovali na zverejnenú výzvu, pripravili  a v termíne podali  ŽoPNFP - projekt informačného a vzelávacieho charakteru pre cieľové skupiny v regióne MAS Rudohorie. Podaná žiadosť bola schválená v októbri 2012 a podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 580003.

OZ Hýľ tento projekt v súčasnosti realizuje.

Cieľom projektu je zlepšiť orientáciu a zvýšiť úroveň informovanosti, vedomostí a zručností z radov zástupcov podnikateľských subjektov a predstaviteľov subjektov verejnej správy, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Os 3, z územia pôsobnosti MAS Rudohorie, v oblasti neustále sa meniacej legislatívy a manažmentu z oblasti podnikania a riadenia subjektov verejnej správy, personálneho manažérstva, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,legislatívy v pracovno – právnych vzťahov a trvalo udržateľného rozvoja vidieka v záujme rozvoja životaschopnosti vidieka, zvýšenia konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov a subjektov verejnej správy, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Os 3, ktorý vychádza z hospodárskej, ekologickej a sociálnej trvalej udržateľnosti v súčasnom ťažkom období poznačenom negatívnymi dopadmi hospodárskej krízy.
Zámerom je sprostredkovať a priblížiť aktuálne informácie z rôznych oblastí legislatívy, ktoré by mali výrazne podporiť stabilitu a kvalitu hospodárenia dotknutých subjektov. Predstavenie praktických príkladov by ich malo pozitívne motivovať a inšpirovať na využívanie skúseností a nové informácie využiť vo svojom hospodárení a v súčasných podmienkach zaviesť zmeny a postupy nevyhnutné pre úspech v konkurenčnom prostredí.
Odborne podané informácie efektívne a účelne prispejú k nadobudnutiu, prehĺbeniu a inovácii poznatkov a zručností podnikateľov, čo sa následne prejaví aj v zlepšovaní využívania dotácií prostredníctvom opatrení EPFRV, zvyšovaním ich konkurencieschopnosti a následnej podpory vytvárania nových pracovných miest vo vidieckych oblastiach, čo sa nakoniec prejaví zvyšovaním kvality života na vidieku.

Informačné aktivity projektu budú prebiehať počas dvojdňového seminára pre učastníkov z dvoch cieľových skupín. Obsah seminára a rozsah poskytnutých informácii, tlačená publikácia a všetky študijné a podporné materiály budú prispôsobené aktuálnym potrebám účastníkov v riešení aktuálnych úloh a naliehavých problémov jednotlivých cieľových skupín.
Informovanie sa bude prispôsobovať aktuálnym problémom cieľových skupín – podnikateľských subjektov a subjektov verejnej správy, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Os 3, prednostne sa bude venovať tým témam a postupom, ktoré budú účastníkov informačných seminárov zaujímať. Okrem toho tieto aktivity priblížia cieľovým skupinám praktické postupy alebo zmeny, ktoré už priaznivo ovplyvnili hospodárenie zmienených subjektov


www.ozhyl.sk