Občianske združenie - HÝĽ - Ciele projektu

   Kontakt  |  Napíšte nám  |  Mapa webu  |  RSS  | Vyhľadávanie    
   O nás  |  Vzdelávanie a informovanie  |  Turizmus  |  Hýľovská 10-ka  |  Podpora 2%  |  Fotogaléria   

 

Ciele projektu

Cieľom projektu je priama aj nepriama podpora rozvoja ľudského potenciálu, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľských subjektov a subjektov verejnej správy, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Os 3 a zlepšenie kvality života občanov na vidieku v rámci územia pôsobnosti MAS RUDOHORIE.


Účelom projektu je vytvorenie predpokladov pre rozvoj životaschopnosti vidieka a rozvoj všetkých foriem
podnikania, ktoré prispejú k vzrastu vidieckej zamestnanosti.


Špecifické ciele projektu:


1. Zlepšenie informovanosti zástupcov subjektov verejnej správy v pôsobnosti územia MAS RUDOHORIE o aktuálnych zmenách v legislatívnej, ekonomickej a riadiacej oblasti a ich dopadov prostredníctvom uskutočneneného seminára.
2. Zlepšenie informovanosti zástupcov podnikateľských subjektov o aktuálnych zmenáchm v legislatívnej, ekonomickej a riadiacej oblasti a ich dopadov v pôsobnosti územia MAS RUDOHORIE prostredníctvom realizácie informačného seminára.
3. Uľahčenie implementácie zmien pri zosúlaďovaní legislatívy SR a EÚ prostredníctvom vytvorenia informačnej príručky pre zástupcov podnikateľských subjektov a zástupcov subjektov verejnej správy, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Os 3.


Poskytnutím cielených a potrebných informácií pre zástupcov podnikateľských subjektov a zástupcov subjektov verejnej správy, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje Os 3 z územia v pôsobnosti MAS Rudohorie prostredníctvom informačných seminárov a tlačenej publikácie sa vytvoria predpoklady pre rozvoj ľudského potenciálu, uľahčí sa orientácia v legislatívnych zmenách a aplikácia zmien v rôznych oblastiach ekonomiky, čím sa podporí rozvoj životaschopnosti vidieka, efektívne riadenie a fungovanie dotknutých subjektov verejnej správy a tiež sa podporí rozvoj rôznych foriem podnikania, čo prispeje k vzrastu vidieckej zamestnanosti a zlepšeniu kvality
života vidieckeho obyvateľstva.


www.ozhyl.sk